Change management

Förändringsledning är ett viktigt begrepp idag inom management. Förändringens kraft, är alltings moder, brukar det heta. Förändring är inget negativt, tvärt om. Förändringar har en inneboende kraft som ibland är nödvändig för att skapa utveckling och tillväxt.

Att förändra

Företag och organisationer påverkas ständigt och måste löpande agera på interna och externa omvärldsfaktorer. Att ha insikt och kunna agera med dessa faktorer, påkallar kravet på förändringar, vilket oftast är avgörande för hela företagets fortlevnad. Detta är en stor utmaning och uppgift som genomsyrar hela organisationen. Att hantera uppkomna situationer och problem, kräver avgörande kunskap och erfarenhet för att leda och genomföra förändringsarbetet.

Med Mentors förändringsledning finns komplett stöd för att hjälpa företag igenom de strategiska och operativa förändringsprocesserna, vilka ska genomföras för att företaget ska klara de nya förutsättningarna.

  • Förstudie och analys
  • Process och arbetsmetodik
  • Starta upp och driva förändringsprocesser
  • StrategiformuleringVerksamhetsutveckling
  • Affärsplanering
  • Organisationsutveckling
  • Implementering och utbildning
  • Uppföljning